Дорнод их сургууль

Багш, биеийн тамир

Ур чадвар:

  • Биеийн тамирын хичээлийг заах, зохион байгуулах
  • Уралдаан тэмцээн зохион байгуулж явуулах
  • Бүх шатны сургалтын байгууллагын биеийн тамирын багшийн бичиг баримтын боловсруулалт хийх
  • Эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг чадвартай болно

Ажлын байр:

  • Их дээд сургуулиудад биеийн тамирын багш.
  • Ерөнхий боловсролын сургуульд биеийн тамирын багш.
  • Үйлдвэр аж ахуйн газарт биеийн тамирын арга зүйч
  • Биеийн тамир спортын газар,спорт клубуудэд  дасгалжуулагч.
  • БСГазар арга зүйч, мэргэжилтэн.
  • Эрүүл мэндийн газар арга зүйч, мэрэгжилтэн.