Дорнод их сургууль

Багш, монгол хэл – уран зохиол

Дорнод их сургууль нь 2002 оноос эхлэн багш, монгол хэл-уран зохиолын хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн бөгөөд өдөр, эчнээ, хөрвөх хэлбэрээр сургалт зохион байгуулж байна. Тус хөтөлбөрөөр суралцахаар элсэгч нь монгол хэлний хичээлээр 400-аас дээш оноо авбал зохино.

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар:

 • Эх хэлээрээ зөв, сайхан найруулан бичих, илтгэх
 • Бие даан бүтээлчээр суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Багаар ажиллах, манлайлах, зохион байгуулах 
 • Мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх, харилцах, мэдээлэл боловсруулах, үнэлж дүгнэх, ашиглах
 • Шинэ санаа гаргах, асуудал шийдвэрлэх
 • Судалгаа, шинжилгээ хийх
 • Сонгодог бичгийн хэл найруулгаар, монгол бичгээр унших, бичих
 • ЕБС-ийн цөм хөтөлбөрийн хүрээнд монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн  сургалтыг зохион байгуулах онол, аргазүйн мэдлэг, чадвар
 • Уран зохиолын хэл найруулгаар зохиох, найруулан бичих, зохиол бүтээлийг урнаар унших, өгүүлэн ярих
 • Монгол хэл, уран зохиолын аливаа баримтад шинжлэх ухааны үндэстэй ажиглалт, шинжилгээ, дүгнэлт, тодорхойлолт хийх

Ажлын байр:

 • Ерөнхий боловсролын сургууль  – монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн багш
 • Төрийн захиргааны байгууллага – мэргэжилтэн
 • Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага – архив, бичиг хэргийн ажилтан,даргын туслах, нарийн бичгийн дарга
 • Телевиз, хэвлэл мэдээллийн байгууллага – нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжлагч
 • Эрдэм шинжилгээний байгууллага      – судлаач
 • Сургалтын төв – багш
 • Нийгэм хүмүүнлэгийн байгууллага  – төслийн ажилтан