Дорнод их сургууль

Нийгмийн ажил

Ур чадвар

 • Хүмүүсийн амьдрал, зан төлөвт нөлөөлөх орчны хүчин зүйлүүдийг судлах, нөхцөл байдлыг үнэлэх   
 • Судалгаа, нөхцөл байдлын үнэлгээнд тулгуурлан урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх
 • Хүүхдийн эрх, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх
 • Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангахад дэмжин ажиллах 
 • Нийгмийн үйлчилгээний гадна орхигдсон хүмүүс /эмзэг бүлгийхэн, эрх нь хязгаарлагдсан/-т тусламж дэмжлэг үзүүлэх
 • Олон нийтийг идэвхижүүлэх, зохион байгуулах
 • Нөлөөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
 • Олон нийттэй харилцах
 • Судалгаа шинжилгээ хийх

Ажлын байр:

 • Аймаг, нийслэл, сум, баг, хороо, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт – Нийгмийн ажилтан
 • Аймаг, нийслэл, сум, баг, хороо, дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуульд – Нийгмийн ажилтан
 • Аймаг, нийслэл, сум, баг, хороо, дүүргийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад – Нийгмийн ажилтан
 • Аймаг, нийслэл, сум, баг, хороо, дүүргийн Халамж үйлчилгээний газарт – Нийгмийн ажилтан, мэргэжилтэн
 • Аймаг, нийслэл, сум, баг, хороо, дүүргийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэст – Нийгмийн ажилтан, мэргэжилтэн
 • Цагдаа, шүүхийн байгууллагад – Нийгмийн ажилтан
 • Төрийн бус байгууллага болон төсөл хөтөлбөрүүдэд төслийн зохицуулагч
 • Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн менежер